Verontreinigde grond opschonen

Saneren

Materieel met overdruk

Machineverhuur

Veiligheid voor mens en milieu

Aanpak bodemsanering

Veilig te werk!

Aanpak bodemsanering

Aanpak bodemsanering

Bij een bodemsanering dienen de volgende stappen doorlopen te worden.

1 – Voortraject

Het maken van het saneringsplan bestaat uit:
1. Onderzoek: Het uitvoeren van onderzoek om de omvang en aard van de verontreiniging te bepalen. Dit wordt gedaan door middel van bodem- en grondwatermonsters en een analyse van de verkregen resultaten.
2. Saneringsdoel bepalen: Het bepalen van de gezondheids- en milieudoeleinden voor de bodem en welke concentraties van verontreinigingen in de bodem daarbij (wettelijk) aanvaardbaar zijn.
3. Selectie van de saneringsstrategie: De keuze van de meest geschikte saneringsstrategie op basis van het onderzoek en de vastgestelde saneringsdoelen.
4. Bevoegd gezag: het indienen van een MBA-melding bij het bevoegd gezag.

2 – Uitvoering

1. Uitvoeringsplan: Het uitvoeringsplan bestaat uit de planning en organisatie van het project; waaronder de inhuur van het nodige apparatuur en materiaal, en de inzet van deskundig personeel. Een gediplomeerd veiligheidsdeskundige zal de veiligheidsrisico’s en benodigde veiligheidsmaatregelen bepalen. Er zal bijvoorbeeld gebruik gemaakt moeten worden van een deco-unit.
2. Uitvoering: Wij voeren in eigen beheer de gekozen saneringsstrategie uit volgens het uitvoeringsplan. Hiervoor beschikken wij over het verplichte BRL SIKB 7000 certificaat.

3 – Afronding

Bij de afronding werken wij nauw samen met het milieukundig onderzoeksbureau, waarin zij een sturende functie heeft.
1. Monitoring en beoordeling: Het volgen van de vooruitgang en effectiviteit van de sanering door middel van regelmatige bodem- en grondwatermonsters en analyse.
2. Afronding: De beëindiging van het project wanneer de saneringsdoelen zijn bereikt en de verontreinigingen zijn verwijderd tot aanvaardbare niveaus.
3. Evaluatie: Het indienen van een evaluatieverslag bij het bevoegd gezag. De sanering is namelijk pas formeel afgerond na goedkeuring van het bevoegd gezag.

Heeft u met verontreinigde grond te maken? Neem contact op met Marcel Reijersen van Buuren, of vul het onderstaande contactformulier in. Wij denken graag met u mee.