Wat is bodemsanering en hoe werkt het?

Wat is bodemsanering eigenlijk? En hoe werkt het? Bodemsanering is het proces om verontreinigde bodem te reinigen. Verontreinigde bodem kan een bedreiging vormen voor de gezondheid van mensen en dieren, en voor het milieu. Sanering is daarom belangrijk om de kwaliteit van de bodem te verbeteren en de risico’s voor mens en milieu te beperken.

Wat is verontreinigde bodem?

Bodem wordt verontreinigd als er schadelijke stoffen in de bodem terechtkomen. Deze schadelijke stoffen kunnen van natuurlijke oorsprong zijn, zoals bijvoorbeeld zware metalen die in de bodem voorkomen. Maar verontreinigde grond kan ook veroorzaakt worden door menselijk handelen, zoals bijvoorbeeld het lozen van afvalwater of het storten van afval.

Soorten bodemverontreiniging

Er zijn verschillende soorten bodemverontreiniging. De meest voorkomende soorten bodemverontreiniging zijn:

Chemische verontreiniging: Dit is de meest voorkomende vorm van bodemverontreiniging. Chemische verontreiniging kan worden veroorzaakt door het lozen van afvalwater, het storten van afval of het gebruik van chemische stoffen.

Biologische verontreiniging: Biologische verontreiniging wordt veroorzaakt door bacteriën, virussen of schimmels. Biologische verontreiniging kan worden veroorzaakt door het lozen van afvalwater, het storten van afval of het gebruik van organisch materiaal.

Fysische verontreiniging: Fysische verontreiniging wordt veroorzaakt door stoffen die niet oplossen in water of die niet biologisch afbreekbaar zijn. Fysische verontreiniging kan worden veroorzaakt door het storten van afval of het gebruik van stenen, zand of andere materialen.

Waarom is bodemsanering belangrijk?

Bodemsanering is belangrijk om de kwaliteit van de bodem te verbeteren en de risico’s voor mens en milieu te beperken. Verontreinigde bodem kan een bedreiging vormen voor de gezondheid van mensen en dieren doordat het giftige stoffen kan bevatten die in het voedselketen terecht kunnen komen. Verontreinigde bodem kan ook een bedreiging vormen voor het milieu doordat het de groei van planten en dieren kan belemmeren en het waterpeil kan vervuilen.

 

Wat is bodemsanering en hoe werkt het

Wat is bodemsanering en hoe werkt het?

Hoe werkt bodemsanering?

Er zijn verschillende methoden voor bodemsanering. De keuze van de methode hangt af van de aard en de ernst van de verontreiniging. De meest voorkomende methoden voor bodemsanering zijn:

Afgraven: Bij afgraven wordt de verontreinigde grond weggehaald en afgevoerd naar een speciale verwerkingslocatie.

In-situ saneren: Bij in-situ saneren worden de verontreinigingen in de bodem behandeld zonder dat de grond wordt weggehaald. Er zijn verschillende in-situ saneringstechnieken, zoals bijvoorbeeld:

Biologische afbraak: Bij biologische afbraak worden de verontreinigingen afgebroken door bacteriën of schimmels.

Chemische behandeling: Bij chemische behandeling worden de verontreinigingen onschadelijk gemaakt door chemische stoffen.

Fysische behandeling: Bij fysische behandeling worden de verontreinigingen uit de bodem verwijderd door fysische processen, zoals bijvoorbeeld verdamping of filtratie.

Wie is verantwoordelijk voor bodemsanering?

De verantwoordelijkheid voor bodemsanering ligt bij de eigenaar of gebruiker van de verontreinigde grond. Als de eigenaar of gebruiker van de verontreinigde grond niet bekend is, dan is de gemeente verantwoordelijk voor de sanering.

Wetgeving

In Nederland is er wetgeving inzake bodemsanering. De belangrijkste wetgeving is de Wet bodembescherming. Deze wet regelt onder andere de verantwoordelijkheid voor bodemsanering, de kosten van bodemsanering en de wijze waarop bodemsanering moet worden uitgevoerd.

Conclusie

Bodemsanering is een belangrijk proces om de kwaliteit van de bodem te verbeteren en de risico’s voor mens en milieu te beperken. Er zijn verschillende methoden voor bodemsanering, die afhankelijk zijn van de aard en de ernst van de verontreiniging. De verantwoordelijkheid voor bodemsanering ligt bij de eigenaar of gebruiker van de verontreinigde grond.